Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


ข่าวกิจกรรม คณะการบัญชีและการจัดการ


MBS จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 5 อบรมหลักสูตรซอฟแวร์ โปรแกรม SAP Business One
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 11:00:08

นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี หรือ Guangxi Minzu University (GXMZU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:57:05

นิสิต MBS เข้าร่วมโครงการ MBS Overseas Summer Experience 2024 ณ UCSI University ประเทศมาเลเซีย
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:54:51

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:51:43

MBS เข้าร่วมโครงการ The International Summer Course on Small Medium Enterprise (ISCOSME) ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:51:58

โครงการเสวนาวิชาการบัญชีและ Positioning สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2566
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:45:48

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:44:17

MBS จัดปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศภายใต้ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:41:00

โครงการเสวนาวิชาการบัญชีและ Positioning สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2566
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-13 10:37:02

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 4
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-11 11:41:41

โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัย”
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 13:19:41

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างเทศชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:39:59

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:37:47

โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:21:32

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ณ มศว (ประสานมิตร) และ บมจ.เบทาโกร
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:18:52

โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-23 16:07:14

MBS ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-21 10:09:46

โครงการสัมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 EP3 Positioning สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-21 10:03:31

โครงการปัจฉิมนิเทศและเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วยการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” EP.2
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-21 10:02:11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-07 10:05:07