Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

news,mbs

รายละเอียดข่าว

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ

 

โดยโครงการอบรมฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา

ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ครบตามกำหนดการจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถนำไปแนบเพื่อเสนอขอการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ได้

 

โดยได้เชิญวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง  ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา  ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 100 คน

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2022-12-15 13:22:42 จำนวนผู้อ่าน : 4318 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์