Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

news,mbs

รายละเอียดข่าว

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ

The best US fake watches online with Swiss movements are worth having!

For more detailed information about UK perfect replica watches, you can browse this website.

 

โดยโครงการอบรมฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา

ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและได้เรียนรู้ข้อปัญหาการแก้ไขปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบในการดำเนินงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยได้เชิญ นางสาวณัฐพร สนธิเจริญ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 100 คน

 

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :ประกาศ ณ วันที่ : 2022-12-15 13:22:30 จำนวนผู้อ่าน : 283 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์