Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดชลบุรี

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบข้อสอบ วิธีการประเมินผู้เรียน การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง AUN-QA
โดยวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาการตลาดได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร และ กิจกรรม Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยวิทยากร คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:21:32 จำนวนผู้อ่าน : 9 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์