Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัย”

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัย” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Smart Classroom SBB 703 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญล รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์กล่าวรายงาน
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเลือกหัวข้อการทำวิจัยที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจกับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วิธีการคัดเลือกวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เหมาะสมกับงานวิจัย รวมทั้งมีฝึกปฏิบัติการการทำวิจัย การเขียนงานวิจัย และการวิพากษ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof.Mark Kroll Professor of Entrepreneurship, Robert C. Vackar College of Business & Entrepreneurship, University of Texas Rio Grande Valley, USA.
..................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 13:19:41 จำนวนผู้อ่าน : 25 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์