Mahasarakham Business School
043-754333 to 5645/5616


รายละเอียดข่าว คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 4

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนาบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ตอนที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียน มคอ. ตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ ณ ห้อง SBB - 903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน มคอ. ตามเกณฑ์ AUN – QA ของบุคลากรสายวิชาการ และนำไปพัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN – QA เพื่อจัดทำแผนพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการเขียน มคอ. ตามเกณฑ์ AUN – QA สามารถเข้าดูภาพโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1boSgJa2GECzuFKWDDoVAd-4-1AbQl888?usp=sharing 
..................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-06-11 11:41:41 จำนวนผู้อ่าน : 10 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์