MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ แสงชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ