MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ผู้บริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ

คณบดี คณะฯ
  
อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
คณบดี
Dr. Chonthicha Thammavinyu
Email : [email protected],

รองคณบดี คณะฯ

ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst.Prof.Dr. Pailin Ninniyom
Email: [email protected]
ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Dr. Sutana Boonlua
Email: [email protected]
อ.ดร.อมฤต สมพงษ์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย
Amarit Sompong
Email: [email protected]
ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
Asst.Prof.Dr. Chularat Khankaew
Email: [email protected]
ผศ.ดร.พันคม ศรีบุญลือ
รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
Asst.Prof.Dr. Pankom Sriboonlue
Email: [email protected]

ผู้ช่วยคณบดี

อ.อภิชัย มหธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
APICHAI MAHATHAM
Email: [email protected]
อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมองค์กร
Dr. Arisaphat Suttidee
Email: [email protected]