MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

major,mbs


เบอร์ติดต่อภายใน คณะการบัญชีและการจัดการ

# ฝ่าย/งาน เบอร์ภายใน
1 งานบริหารหลักสูตร 3402/5609
2 งานบัณฑิตศึกษา 5630
3 งานหลักสูตร 5608
4 งานพัฒนานิสิต 5632
5 งานวิจัย 5626
6 งานบริการวิชาการ 5645/5616
7 งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 5645/5616
8 งานยานยนต์ 5625
9 งานโสตทัศนูปกรณ์ 3447
10 งานจัดทำสื่อการเรียนการสอน 5657
11 เลขานุการคณบดี 3442/5612
12 งานการเงินและบัญชี 3441/5627
13 งานพัสดุ 3411/3444
14 งานยุทธศาสตร์และนโยบาย 3444
15 งานประกันคุณภาพการศึกษา 3438/5654
16 งานพัฒนาบุคลากร 5628
17 งานธุรการ 3445/5613
18 งานคอมพิวเตอร์ 3446/5656
19 งานวิเทศสัมพันธ์ 5628