MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
   สถาบันนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม
   Innovative Business Institute for Society

พันธกิจ
   ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเรียนรู้ตลอดชีวิต
   ๒. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมระดับสากล สามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อสังคม
    ๓. บริการวิชาการที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
    ๔. ศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการความรู้และนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
    ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางเทคโนโลยี มีความภูมิใจและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง
    ๖. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์
   องค์กรที่มีหัวใจเป็นผู้ประกอบการ
   MBS with Entrepreneurial Mindset

สมรรถนะหลัก
   M = Morality, Multidisciplinary, and Mutual
      องค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีองค์ความรู้ที่หลากหลายยอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
   B = Business Professionalism
      องค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ
   S = Social Innovtion and Entrepreneurship
      ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

ค่านิยมร่วม
   องค์กรแห่งความสุข สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน