MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน

news,mbs

รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                         เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นถือเป็นโครงการบริการวิชาการตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม กล่าวเปิดโครงการ โดยการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความรวดเร็วและลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต้องใช้กระดาษและระยะเวลาการทำงานในการจัดการเอกสารแบบฟอร์มทั้งทางตรงและทางอ้อม ผนวกกับความง่ายในการใช้งานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบ จึงทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆในการปฏิบัติการงานได้เป็นอย่างดี จากความสำคัญดังกล่าวงานบริการวิชาการ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่ผู้เข้าอบรมที่มาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทจะได้ทำ             ความรู้จักและเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกันและการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ งานบริการวิชาการ ได้เชิญ  อาจารย์ ดร.อริศาพัชร สุทธิดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานสำนักงาน จำนวน 30 คน

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2022-08-04 09:02:19 จำนวนผู้อ่าน : 4285 ผู้ประกาศ : ธีรศักดิ์