MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-12 13:53:14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-08-04 09:02:19

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-12-15 13:22:30

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
ประกาศ ณ วันที่ : 2022-12-15 13:22:42