MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:55:16

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:53:45

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:52:50

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:46:09

ทดสอบระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-04 14:44:48

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปีที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:35:31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle 11g หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental และหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Enterprise Developer
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:33:49

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills : ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility Skills) ทักษะสำคัญสำหรับนักการตลาดรุ่นเยาว์ในโลกที่เปลี่ยนทุกวัน
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:31:58

โครงการ Music ลานละลาน (นั่งฟังเพลงรับลมหนาว) 8-9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:27:36

คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBS ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน "นนทรีเกมส์ 2567"
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:23:46

นิสิตทีม Victorem เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา จังหวัดขอนแก่น และพีพีพี ฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:21:03

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:18:48

โครงการสำเภาฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 29
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:17:33

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:13:43

โครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารการเงิน
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-05 13:36:29

โครงการอบรม หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-05 09:39:46

โครงการสร้างเพจให้ปัง ทำคอนเทนต์ให้โดน 2024 By MBS & Ad Addict
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-05 09:38:53

โครงการ “การพัฒนาทักษะการนำเสนอรายงานทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์”
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-05 09:35:40

โครงการวางแผนธุรกิจพิชิตผ่านหมากล้อม
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-05 09:09:08

โครงการอบรมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชีพและการเขียนประวัติย่อ (Resume)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-05 09:07:59