MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-19 09:56:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-19 09:55:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง ชนิด PoE แบบ mGig มี Uplink ๑๐G-๒๕G จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-11 09:48:55

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-20 16:53:47

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-15 14:26:23

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคาร Acc Biz คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-15 14:25:54

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง ชนิด PoE แบบ mGig มี Uplink ๑๐G-๒๕G จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-14 16:32:00

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-07 11:38:00

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง ชนิด PoE แบบ mGig มี Uplink ๑๐G-๒๕G จำนวน ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-01 15:05:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-01-15 14:40:28

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-01-10 08:48:42

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-01-04 09:45:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2024-01-04 09:44:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-21 16:56:38

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-20 13:51:22

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รายการจัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-20 13:50:44

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-20 08:46:06

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-08 16:19:26

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาซื้อระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-08 16:18:57

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รายการจัดซื้อระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ ณ วันที่ : 2023-12-08 16:18:21