MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills : ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility Skills) ทักษะสำคัญสำหรับนักการตลาดรุ่นเยาว์ในโลกที่เปลี่ยนทุกวัน

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills : ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility Skills) ทักษะสำคัญสำหรับนักการตลาดรุ่นเยาว์ในโลกที่เปลี่ยนทุกวัน ณ ห้อง SBB-1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
การจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น Adaptability and Flexibility Skills ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระหว่างที่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานในอนาคต
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี
2. ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค ซัพพลาย
3. คุณปวิภาดา ทวีสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภัคโฮเต็ล
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีนิสิตสาขาวิขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ 190 คน
..................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:31:58 จำนวนผู้อ่าน : 14 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์