MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle 11g หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental และหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Enterprise Developer

news,mbs

รายละเอียดข่าว

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle 11g หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental และหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Enterprise Developer ณ ห้อง ACC.BIZ 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมฤต สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งมีนิสิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร. อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
......................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham Univttersity
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:33:49 จำนวนผู้อ่าน : 13 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์