MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปีที่ 2

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัด สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปีที่ 2 ณ วัดป่าท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกจิตใจให้เป็นผู้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อีกทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนา สังคมและชุมชน โดยมีนิสิต สาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 60 คน
..................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham Univttersity
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-02-12 14:35:31 จำนวนผู้อ่าน : 39 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์