MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ณ ห้องสตูดิโอ Acc.Biz. 306 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ ในการนี้ นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ร่วมส่งผลงานของนิสิตในระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ผลงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2567
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้นิสิตเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ซึ่งมีความจำเป็นที่นิสิตจะต้องมีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลงาน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอทางด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยี การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญการ สามารถถ่ายทอดผลงานและนำเสนอผลงานผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะการบัญชีและการจัดการต่อไป
..................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-18 15:32:39 จำนวนผู้อ่าน : 17 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์