MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ “KU Economics and Businesses Plan Competition ครั้งที่ 5

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีและให้กล่าวชื่นชมกับตัวแทนนิสิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ “KU Economics and Businesses Plan Competition ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ แผนธุรกิจสีเขียวสู่สังคมที่ยั่งยืน (Green Business Plan towards Sustainable Society)” ภายใต้การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 (สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้นำเสนอแผนธุรกิจ "Cattle Tender รองเท้าสำหรับวัวจากยางพาราเก่า" โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่
1. นายชโยดม นพสุวรรณวงศ์
2. นายอภิชาติ วิโย
3. นายวรทัศน์ เนื่องมัจฉา
4. นายวสุพล พรมเลิศ
5. นายวิรวิศว์ โตประโคน
อาจารย์ที่ปรึกษาผู้คอยให้คำแนะนำและควบคุมทีม ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา จันทร์เทศ
2. อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สว่างโลก
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมทีม ในการคว้ารางวัลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะการบัญชีและการจัดการ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้
......................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-18 15:33:31 จำนวนผู้อ่าน : 25 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์