MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการบริการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) ปีภาษี 2566

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) ปีภาษี 2566 ณ ห้อง Hall of Fame คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครง และ นางนริศรา แดงเทโพธิ์กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องยื่นภาษีการหักค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายการที่สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่
1.อาจารย์ วิชนี เอี่ยมชุ่ม
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
มาให้ความรู้เรื่องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) แก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) ปีภาษี 2566
ทั้งนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการให้บริการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) ปีภาษี 2566 ในระหว่างระหว่างวันที่ 18 - 22 และ 25 - 29 มีนาคม 2567 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
......................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham Univttersity
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-03-18 15:36:31 จำนวนผู้อ่าน : 21 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์