MBS2022

MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022

news,mbs


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างเทศชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

news,mbs

รายละเอียดข่าว

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างเทศชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดชลบุรี
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์จริงรวมถึงการเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดกระบวนการความคิดและเพื่อให้นิสิตได้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

ไฟล์แนบเอกสาร :

SDGs:

ภาพประกอบ :

Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS Event MBS

ประกาศ ณ วันที่ : 2024-05-30 09:39:59 จำนวนผู้อ่าน : 16 ผู้ประกาศ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์